Algemene Voorwaarden

Artikel 1. INLEIDING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Van Den Ing Webmarketing (“Sitezilla”) en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten. Contractant verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat van onderstaande artikelen. Sitezilla behoudt zich het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te wijzigen ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal Sitezilla bekend maken via de website www.sitezilla.nl

Artikel 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

2.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sitezilla en Contractant waarop Sitezilla deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Software : de CMS software en andere overeengekomen websitesoftware (in object code) inclusief alle bijbehorende handleidingen;
2.3 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.
2.4 Content: Inhoud van de Website zoals foto’s, video’s, teksten, sliders en andere vormen van communicatie uitingen, die door Sitezilla in opdracht van Contractant dan wel door Contractant zelf of door derden op de Website wordt geplaatst.
2.5 Contractant: De wederpartij met wie Sitezilla een overeenkomst heeft gesloten.
2.6 Sitezilla: Sitezilla is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Van Den Ing Webmarketing, gevestigd op de Markstraat 149, 6711 GX te Ede.
2.7 Sitezilla Content: De door Sitezilla op de Website geplaatste Content (niet afkomstig van Contractant), zoals foto’s, video’s, teksten, sliders en andere vormen van communicatie uitingen.
2.8 Domeinnaam: het adres waarop de Website van een klant op het Internet gevonden kan worden en eventueel gekoppeld aan emailadressen.
2.9 Registrar : de organisatie welke de registratie van Domeinnaam verzorgt bij een Registry.
2.10 Registry : de organisatie waar de Domeinnaam is geregistreerd, waaronder mede doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
2.11 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;
2.12 Server: de server waar de Website inclusief Content is opgeslagen.
2.13 Website: De door Sitezilla voor Contractant ontwikkelde Website waarbij Hosting en eventueel e-mailadressen aan toebehoren.

Artikel 3: TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Sitezilla en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden aan de Contractant beschikbaar gesteld.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.
3.4 Voor specifieke producten en/of diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1 Alle door Sitezilla gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Contractant een door Sitezilla ter beschikking gesteld bestelformulier volledig is ingevuld en de daarbij gestelde voorwaarden door Contractant zijn aanvaard.
4.3 Sitezilla stuurt Contractant altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

Artikel 5. DIENSTVERLENING

5.1 Sitezilla zal haar uiterste best doen om de Website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.
5.2 Sitezilla zal haar uiterste best doen het product/dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 De dienstverlening die betrekking heeft op het Sitezilla Websitepakket Compleet bestaat uit:
a. Het registreren en/of verhuizen van een .NL, .EU of .COM Domeinnaam.
b. Het inrichten en opleveren van de Website inclusief CMS.
c. Het hosten van de Website op een Server van Sitezilla.
d. Het aanmaken van één emailadres, te gebruiken via webmail, behorende bij de Domeinnaam.
e. Het leveren van service en ondersteuning op de techniek van de Website.
5.4 De dienstverlening die betrekking heeft op het Sitezilla Websitepakket Pro bestaat uit:
a. De onder 5.3 beschreven dienstverlening
b. Het aanmaken van maximaal vier extra emailadressen, te gebruiken via webmail, behorende bij de Domeinnaam
c. Het aanmelden van de Website bij de zoekmachines Google en Bing.
d. Het aanmaken en implementeren van een Google Analytics account ten behoeve van webstatistieken.
e. Het verzorgen van een wekelijkse backup van de Website
5.5 Sitezilla is gerechtigd de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat Contractant recht heeft op schadevergoeding.
5.6 Sitezilla is gerechtigd de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat Contractant recht heeft op schadevergoeding.
5.7 Sitezilla zal haar uiterste best doen tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

Artikel 6. VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTANT

6.1 Contractant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. Contractant zal onder meer Sitezilla alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.
6.2 Contractant verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheidsgetrouw te zijn verleend.
6.3 Contractant stelt Sitezilla zo spoedig mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van relevante gegevens.
6.4 Contractant is niet gerechtigd de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij Sitezilla hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
6.5 Het is de Contractant verboden de producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.
6.6 Contractant vrijwaart Sitezilla volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding.

Artikel 7. BETALING

7.1 Contractant betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in Euro’s en exclusief BTW.
7.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.
7.3 De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via een automatisch incasso waarvoor Contractant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voorafgaand aan het afsluiten van de Overeenkomst.
7.4 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd. Contractant dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
7.5 Indien de Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant in verzuim. De Contractant is vanaf de datum van verzuim een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag.
7.6 Indien de Contractant in betalingsverzuim is, is Contractant naast het verschuldigde bedrag en vergoeding van rente tevens verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
7.7 Indien Contractant na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk opgeschort.

Artikel 8. DOMEINNAAM

8.1 Indien overeengekomen zal Sitezilla de Domeinnaam aanvragen bij een Registrar welke op haar beurt de Domeinnaam zal aanvragen bij een Registry. Contractant is ermee bekend en akkoord dat op de aanvraag en de registratie bij de Registry en het gebruik van de Domeinnaam de Algemene Voorwaarden en andere regels van de Registrar en Registry van toepassing zijn. Op verzoek van Contractant zal Sitezilla deze Algemene Voorwaarden en regels aan Contractant doen toekomen.
8.2 Contractant is ermee bekend dat de Registry de aanvragen van domeinnamen behandelt op volgorde van binnenkomst. De Registry beslist over de uiteindelijke toekenning van de Domeinnaam. Sitezilla zal haar uiterste best doen om de Domeinnaam voor Contractant aan te vragen maar kan geen enkele garantie geven op het succesvol registreren van de Domeinnaam door de Registrar bij de Registry.
8.3 Indien Contractant (of een derde in opdracht van Contractant) voorafgaand aan de Overeenkomst reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd, welke Contractant in het kader van de Overeenkomst wenst te gebruiken, dient Contractant er voor zorg te dragen dat deze wordt overgedragen aan Sitezilla. Zodra de Domeinnaam is overgedragen aan Sitezilla, zal Sitezilla er voor zorgdragen dat deze Domeinnaam aan de Website gekoppeld kan worden. In het kader van de overdracht zal Contractant steeds alle hiervoor benodigde informatie verschaffen en medewerking verlenen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het opvragen van de verhuiscode bij de huidige provider en het verstrekken van de opdracht tot de overdracht van de Domeinnaam.
8.4 Contractant is ermee bekend en akkoord dat Sitezilla de Domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Als gevolg hiervan heeft Contractant geen zeggenschap over de registratie van de Domeinnaam.
8.5 Contractant staat er voor in dat zijn gebruik van de Domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede doch niet uitsluitend de aan derden toekomende merk- en handelsnaamrechten. Indien Contractant vermoedt dat de Domeinnaam inbreuk maakt op rechten van derden zal hij/zij Sitezilla daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Sitezilla is te allen tijde gerechtigd de Domeinnaam te veranderen, bijvoorbeeld indien zij zelf het vermoeden heeft dat het gebruik daarvan door Contractant inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anderszins onrechtmatig is jegens derden. Daar waar mogelijk zal Sitezilla Contractant voorafgaand schriftelijk op de hoogte brengen van de verandering. De verandering van de Domeinnaam leidt niet tot een verplichting van Sitezilla tot betaling van een vergoeding aan Contractant voor de door hem gemaakte kosten of geleden schade. Indien een derde Sitezilla aanspreekt in verband met een inbreuk op de aan hem toekomende rechten, zal Sitezilla deze derde doorverwijzen naar Contractant. Contractant vrijwaart Sitezilla voor alle kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden dienaangaande.
8.6 Contractant is gerechtigd om na afloop van de Overeenkomst de voor hem geregistreerde Domeinnaam kosteloos over te nemen. Op verzoek zal Sitezilla een transfercode aanmaken en per email aan Contractant verzenden. De transfercode blijft gedurende 5 dagen geldig. Wanneer Contractant binnen 5 dagen geen gebruik maakt van de transfercode, wordt de Domeinnaam vrijgegeven en (na een quarantaineperiode van 40 dagen) beschikbaar gesteld voor registratie door derden. Indien Contractant de Domeinnaam overneemt, verhuist het emailadres automatisch mee (proces van circa 5 dagen).

Artikel 9. ONTWIKKELING EN OPLEVERING WEBSITE

9.1 Na bestelling van het een Sitezilla Websitepakket Compleet of Websitepakket Pro neemt Sitezilla contact op met Contractant in het kader van oplevering. In het geval dat Contractant een bestaande website situatie heeft zal Sitezilla Contractant de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar Sitezilla te maken.
9.2 Contractant verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar Sitezilla mogelijk te maken.
9.3 Sitezilla draagt zorg, zover de techniek Sitezilla hier niet in beperkt, de Website zo veel mogelijk in de huisstijl van Contractant in te richten.
9.4 Sitezilla plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van Contractant voor maximaal 3 pagina’s bij het Websitepakket Compleet en voor maximaal 6 pagina´s bij het Websitepakket Pro.
9.5 Na inrichting en plaatsing stuurt Sitezilla klant een opleveringsmail met daarin een tijdelijke url van de Website. Contractant heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan Sitezilla. Indien deze worden geaccepteerd zal Sitezilla de aanpassingen verwerken en de aangepaste Website opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de Website als geaccepteerd.
9.6 De Website wordt geacht te zijn geaccepteerd door Contractant wanneer de Contractant binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in artikel 9.5 genoemde aanpassingsronde.
9.7 Contractant garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.
9.8 Contractant garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.
9.9 Sitezilla is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.
9.10 In het geval dat Contractant één of combinaties van de diensten “Stockfoto’s”, “Corporate Fotografie”, “Tekstschrijvers” of “Extra Pagina’s” heeft afgenomen draagt Sitezilla zorg voor de creatie en plaatsing van de Content. Onder creatie met betrekking tot “Extra Pagina’s” wordt verstaan het herschrijven en optimaliseren van de door de Contractant aangeleverde Content. Deze Content is toe te kennen als Sitezilla Content.
9.11 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Sitezilla Content berusten bij Sitezilla en/of partners/licentiegevers. Gedurende de duur van de Overeenkomst verkrijgt Contractant een niet-exclusief recht om de Sitezilla Content te gebruiken ten behoeve van de Website. Sitezilla is te allen tijde gerechtigd de Sitezilla Content aan te passen of te verwijderen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.

Artikel 10. HOSTING

10.1 Tenzij anders overeengekomen zal Sitezilla de Website hosten op een door haar aan te wijzen Server. Sitezilla zal zich er voor inspannen dat de Website via deze Server bereikbaar is. Zij garandeert echter niet dat Website ononderbroken zal werken en continue beschikbaar zal zijn. Sitezilla zal zich inspannen de hostingdienst conform de overeengekomen specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties of toezeggingen.

10.2 Sitezilla verbindt zich tot het verzorgen en aan de stand der techniek aanpassen van de beveiliging van de Server en Website en zal haar best doen om onbevoegde toegang tot en onbevoegd aanpassen van de Website te voorkomen.

Artikel 11. SERVICE EN ONDERSTEUNING

11.1 Contractant heeft na oplevering van de Website recht op ondersteuning. Sitezilla levert Ondersteuning op basis van fair use policy met betrekking tot het gebruik van het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening. De ondersteuning kan bestaan uit:
a) uploaden van Content;
b) verstrekken van voorlichting met betrekking tot de plaatsing van de Content;
c) adviseren op het gebied van zoektermen;
d) aanpassen en aanvullen van de Website;
e) het toelichten van de maandelijkse rapportage die Contractant ontvangt bij een Websitepakket Pro;
f) aanpassen van beeldmateriaal met betrekking tot de Website;
g) adviseren over andere bestaande producten die door Sitezilla of andere handelsnamen van Van Den Ing Webmarketing worden aangeboden.
11.2 Indien de Contractant het “Support Pakket” heeft afgenomen draagt Sitezilla namens de klant zorg voor gewenste aanpassingen aan de Website en/of Content. De inspanningen van deze aanpassingen en/of gevraagde wijzigingen beslaan maximaal 4 uur.
11.3 Sitezilla is ten alle tijden gerechtigd de door Contractant gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 12. LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE

12.1 Gedurende de duur van de Overeenkomst verleent Sitezilla Contractant een niet-exclusieve, beperkte en niet-overdraagbare licentie met betrekking tot de Software. Contractant is uitsluitend gerechtigd de Software te gebruiken (via de aan hem toegekend wachtwoord en gebruiksnaam) op de Server ten behoeve van het gebruik (het wijzigen, ontwikkelen en aanpassen daar onder begrepen) van de Website.
12.2 Contractant is niet gerechtigd de Software geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, toegankelijk te maken, over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde. Tevens is het Contractant niet toegestaan aanpassingen of wijzigingen in de Software aan te brengen, reservekopieën van de Software te maken, de Software te decompileren, de code te verveelvoudigen of anderszins de Software aan reverse engineering te onderwerpen.
12.3 Contractant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software uitsluitend toekomen aan Sitezilla en of haar licentiegevers. Niets uit de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten.
12.4 Het is Sitezilla toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software, voor zover dit de afgesproken werking niet nadelig beïnvloedt. Het is Contractant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 13. LOOPTIJD EN BEËINDIGING VAN OVEREENKOMST

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor minimale periode van één jaar. Daarna wordt de Overeenkomst automatisch omgezet naar een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. De Contractant vanaf dat moment gerechtigd op ieder moment de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van maximaal één maand opzegtermijn.
13.2 De looptijd wordt berekend van het moment van dat de overeenkomst wordt gesloten.
13.3 Indien Sitezilla de keuzemogelijkheid biedt voor overeenkomsten van twee of drie jaar en Contractant expliciet aangeeft de overeenkomst aan te willen gaan voor een periode van twee of drie jaar dan wordt na de duur van de Overeenkomst de verbintenis automatisch omgezet naar een Overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Laatste wijziging : 8 mei 2015.